Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach online realizowanych w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”


31 października 2018 r.


Spis treści
 1. Informacje o Projekcie i postanowienia ogólne .......................................................... 2
 2. Zasady rekrutacji na szkolenia online ........................................................................ 2
 3. Prawa i obowiązki Uczestnika / Uczestniczki szkoleń online ..................................... 7
 4. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie .................................................................... 8
 5. Postanowienia końcowe ............................................................................................. 8
 6. Załączniki: ................................................................................................................... 8

§ 1 Informacje o Projekcie i postanowienia ogólne

 1. Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” (zwany dalej Projektem) jest realizowany przez Fundację Aktywizacja (Partner Wiodący) w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.03.01.00-00-0013/16-00 z dnia 30.12.2016 r. zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Fundacją Aktywizacja oraz na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz Realizacji Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych III osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020 zawartej pomiędzy Fundacją Aktywizacja a Fundacją Społeczeństwa Rozwoju Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z dnia 29.02.2016 r.
 4. Głównym celem Projektu jest zwiększenie w okresie od 01.12.2016 do 31.07.2019 umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych, 18 265 osób dorosłych, w tym 1445 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie ok. 100 gmin z terenu całej Polski (osoby te będą stanowiły 80% uczestników Projektu, którzy zostaną objęci szkoleniami).
 5. Informacja o Projekcie jest dostępna na stronie www.e-mocni.org.pl oraz na stronach internetowych i w biurach Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu: Fundacja Aktywizacja(www.aktywizacja.org.pl), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (www.frsi.org.pl), Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki (www.pzg.lodz.pl), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (www.firr.org.pl).
 6. Gminy uczestniczące w Projekcie są zobowiązane do udzielania informacji na temat Projektu i jego promocji na swoim terenie.
 7. Szkolenia online są udostępnione na platformie projektu e-Mocni (https://platforma.e-mocni.org.pl).

§ 2 Zasady rekrutacji do Projektu

 1. Za organizację i przeprowadzenie szkoleń online w Projekcie jest odpowiedzialna Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 2. Wsparcia merytorycznego i technicznego uczestnikom szkoleń online udzielają tzw. moderatorzy szkoleń online. Imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz telefony moderatorów, wraz z informacją o gminach, którymi zajmuje się dany moderator, znajdują się m.in. na stronie projektu www.e-mocni.org.pl.
 3. Łącznie w szkoleniach online weźmie udział minimum 2282 osoby powyżej 18 roku życia.
 4. Uczestnikiem / Uczestniczką szkoleń online może być osoba, która spełnia łącznie trzy poniższe warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią , tzn. ma ukończony 18 rok życia,
  2. mieszka na terenie jednej z gmin, w których jest realizowany Projekt, wskazanych w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 6,
  3. dotychczas nie uczestniczyła w szkoleniach stacjonarnych organizowanych w ramach Projektu, z zastrzeżeniem ust. 10.
 5. Rekrutacja na szkolenia online realizowane w ramach Projektu jest prowadzona na terenie gmin, które podpisały z Partnerem Wiodącym Porozumienie na rzecz realizacji Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści: (według stanu na dzień przyjęcia Regulaminu):
  1. Babimost
  2. Baborów
  3. Baranów
  4. Biały Dunajec
  5. Bielsk Podlaski (gmina miejska)
  6. Boćki
  7. Bolimów
  8. Bralin
  9. Brody
  10. Bukowiec
  11. Cieszanów
  12. Cieszyn
  13. Czarne
  14. Czastary
  15. Czchów
  16. Czernice Borowe
  17. Człuchów (gmina miejska)
  18. Dąbrowa Tarnowska
  19. Domaszowice
  20. Drzycim
  21. Dubeninki
  22. Dynów
  23. Dziadkowice
  24. Dziwnów
  25. Gdów
  26. Gorzkowice
  27. Górowo Iławeckie (gmina miejska)
  28. Grodzisk Mazowiecki
  29. Hażlach
  30. Horyniec-Zdrój
  31. Iwkowa
  32. Jarocin (gmina miejska)
  33. Jeżowe
  34. Jordanów (gmina miejska)
  35. Kamienna Góra (gmina wiejska)
  36. Kazimierza Wielka
  37. Kępice
  38. Kluczbork
  39. Klucze
  40. Kobylnica
  41. Koluszki
  42. Konarzyny
  43. Korycin
  44. Krzeszów
  45. Kudowa-Zdrój
  46. Lanckorona
  47. Lidzbark Warmiński (gmina miejska)
  48. Lubiszyn
  49. Lubniewice
  50. Luzino
  51. Łęka Opatowska
  52. Milicz
  53. Mikołów
  54. Mszana Dolna (gmina miejska)
  55. Mucharz
  56. Nasielsk
  57. Nowe
  58. Nowy Wiśnicz
  59. Orzesze
  60. Oświęcim (gmina wiejska)
  61. Oświęcim (gmina miejska)
  62. Ozorków
  63. Perzów
  64. Piątnica
  65. Pokój
  66. Połaniec
  67. Prabuty
  68. Prusice
  69. Pruszcz
  70. Przasnysz (gmina miejska)
  71. Przyłęk
  72. Puławy (gmina wiejska)
  73. Purda
  74. Puszczykowo
  75. Radków
  76. Radlin
  77. Radwanice
  78. Rychtal
  79. Sędziejowice
  80. Sicienko
  81. Skawina
  82. Sokołów Małopolski
  83. Stryszawa
  84. Strzelce Opolskie
  85. Szadek
  86. Szczawno-Zdrój
  87. Szemud
  88. Sztum
  89. Trąbki Wielkie
  90. Wadowice
  91. Wieliczki
  92. Wietrzychowice
  93. Wiśniowa
  94. Wyry
  95. Zbójno
  96. Zielonka
  97. Złotniki Kujawskie
  98. Żory.
 6. Aktualna lista gmin znajduje się na stronie projektu www.e-mocni.org.pl. W przypadku wystąpienia zmian w powyższym wykazie gmin biorących udział w projekcie, zmiana Regulaminu nie jest wymagana.
 7. Rekrutacja na szkolenia online ma charakter otwarty i o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. W procesie rekrutacji stosowana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 9. Rekrutacja Uczestników / Uczestniczek Projektu będzie prowadzona w sposób zapewniający w jak największym stopniu realizację założeń w zakresie struktury grupy docelowej w skali całego Projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie:
  1. 51,58% kobiet,
  2. 48,42% mężczyzn,
  3. 79,50% Uczestników będzie posiadało miejsce zamieszkania na terytorium Gmin mających nie więcej niż 20 000 mieszkańców,
  4. 20,50% Uczestników będzie posiadało miejsce zamieszkania na terytorium Gmin mających między 20 000 mieszkańców, a 100 000 mieszkańców,
  5. 20,31% będą stanowiły osoby w wieku 18-34 lata,
  6. 28,56% będą stanowiły osoby w wieku 35-43 lata,
  7. 36,29% będą stanowiły osoby w wieku 44-64 lata,
  8. 14,83% będą stanowiły osoby powyżej 65 roku życia,
  9. 15% będą stanowiły osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
  10. 10% będą stanowiły osoby słabo wykształcone lub o wykształceniu niedopasowanym do rynku pracy,
  11. 7% będą stanowili interesanci Urzędu Gminy,
  12. 6% będą stanowiły osoby pracujące o niestabilnych warunkach zatrudnienia,
  13. 6% będą stanowiły osoby, których dzieci korzystają z przedszkola/szkoły,
  14. 5% będą stanowili użytkownicy biblioteki,
  15. 4% będą stanowili rolnicy,
  16. 3% będą stanowiły osoby posiadające stałą pracę,
  17. 2% będą stanowili młodzi dorośli, którzy zakończyli edukację szkolną,
  18. 1% będą stanowili drobni przedsiębiorcy.
 10. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych realizowanych w ramach Projektu będą mogli uczestniczyć w szkoleniach online po przeszkoleniu założonej w Projekcie liczby uczestników szkoleń online lub po zakończeniu Projektu.
 11. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Partnera Wiodącego, Partnerów oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania i stosowania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 12. Rekrutacja uczestników szkoleń online odbywa się w sposób elektroniczny za pomocą platformy e-Mocni (https://platforma.e-mocni.org.pl).
 13. Każda zainteresowana osoba, żeby otrzymać dostęp do szkoleń online, musi:
  1. wypełnić i przesłać ankietę rekrutacyjną, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. wyrazić zgodę na wymagane oświadczenia:
   1. zadeklarować przystąpienie do Projektu (wzór deklaracji uczestnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu),
   2. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
   3. potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu);
  3. wypełnić i przesłać tzw. Indywidualny Plan Działania (dalej zwanym IPD), który pozwoli zdiagnozować kompetencje cyfrowe Uczestnika/Uczestniczki i będzie podstawą wyboru tematyki szkoleń online.
 14. Podanie danych w ankiecie rekrutacyjnej i IPD jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniach online w ramach Projektu.

§ 3 Prawa i obowiązki Uczestnika / Uczestniczki szkoleń online

 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka szkoleń online ma prawo do:
  1. wzięcia udziału w szkoleniach online zgodnie z wyrażonymi w IPD zainteresowaniami oraz zdiagnozowanym poziomem kompetencji cyfrowych,
  2. otrzymania merytorycznego i technicznego wsparcia moderatora szkoleń online udzielającego wsparcia uczestnikom szkoleń online z danej gminy na każdym etapie udziału, tzn. zarówno podczas rejestracji na szkolenia jak i w trakcie ich trwania,
  3. otrzymania zaświadczenia / zaświadczeń potwierdzającego/-ych udział w szkoleniu/ach online podnoszących kompetencje cyfrowe,
  4. zgłaszania uwag i oceny szkoleń online, w których uczestniczył/-a w ramach Projektu,
 2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka szkoleń online zobowiązuje się do:
  1. odbycia szkoleń online w minimalnym wymiarze 7 godzin zegarowych;
  2. udziału w badaniu przyrostu kompetencji przed i po zakończeniu udziału w każdym szkoleniu online, tzn.: zaznaczenia poziomu swoich umiejętności w korzystaniu z danej e-usługi przed i po szkoleniu jej dotyczącym;
  3. bieżącego informowania moderatora szkoleń online o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej dalszy udział w Projekcie.
 3. Warunkiem ukończenia szkolenia online jest:
  1. zwiększenie umiejętności z korzystania z danej e-usługi, co będzie wynikało z zaznaczonego przez Uczestnika / Uczestniczkę poziomu w post-teście dotyczącym każdego szkolenia,
  2. udzielenia minimum 2 dobrych odpowiedzi w quizie wiedzy dotyczących danego szkolenia online (3 pytania).

§ 4 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik / Uczestniczka zobowiązany/-a jest do przesłania moderatorowi szkoleń online udzielającego wsparcia w danej gminie maila wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.
 2. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika/Uczestniczkę szkolenia online obowiązków wskazanych w § 3, a także naruszania zasad współżycia społecznego, na wniosek moderatora szkoleń online Uczestnik/Uczestniczka może zostać usunięty/usunięta z listy uczestników Projektu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu przyjęcia go na podstawie stosownej Uchwały Komitetu Monitorującego Projektem, tj. od dnia 31.07.2018 r., do końca realizacji Projektu, tj. do 31.07.2019.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.e-mocni.org.pl oraz platformie projektu e-Mocni https://platforma.e-mocni.org.pl.

Załączniki:

Logotypy Partnerów Projektu: Fundacji Aktywizacja, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki
Logotypy Unijne: Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Cyfrowe Umiejętności Realne Korzyści, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wszystkie niezapisane dane zostały utracone.
Za chwile zostaniesz przekierowany do panelu logowania.
Naciśnij przycisk OK aby kontynuować.
Jeśli jej nie odświeżysz przed upływem tego czasu stracisz wszystkie niezapisane dane.
Czy chcesz odświeżyć sesję teraz?
Czekaj...
Sesja została odświeżona
Wystąpił błąd podczas odświeżania sesji. Może to być spowodowane wygaśnięciem sesji. Naciśnij przycisk "OK" aby odświeżyć stronę.